Phương Thức Thanh Toán Nhờ Thu Là Gì?

Phương Thức Thanh Toán Nhờ Thu Là Gì?

Phương thức nhờ thu (Collection)

Để hiểu hơn về phương thức thanh toán nhờ thu, các bên tham gia và vai trò của họ, cùng Hỏi đáp xuất nhập khẩu tham khảo bài viết dưới đây:

1. Phương thức thanh toán nhờ thu là gì?

Phương thức nhờ thu là phương thức thanh toán mà người bán sau khi giao hàng thì ký phát hối phiếu đòi tiền, lập bộ chứng từ và nhờ thu ngân hàng thu số tiền ghi trên hối phiếu.

Tùy thuộc vào việc thu tiền có sử dụng bộ chứng từ hay không mà có hình thức nhờ thu không kèm chứng từ và hình thức nhờ thu kèm chứng từ.

>>>>Bài viết xem nhiều: Review Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Ở Đâu Tốt Nhất (Online + Offline)

Phương thức nhờ thu được thực hiện theo “Quy tắc thống nhất về nhờ thu” (Uniform Rules for Collection – URC) do Phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành năm 1967 và có điều chỉnh lại vào năm 1978, số xuất bản 322. Phiên bản mới nhất năm 1995, có hiệu lực vào 01/01/1996, số xuất bản 522 được sử dụng phổ biến.

Các bên tham gia vào phương thức thanh toán nhờ thu gồm có:

  • Người xuất khẩu (người hưởng lợi) hay còn gọi là người uỷ nhiệm thu: là người uỷ quyền cho ngân hàng thu tiền.
  • Ngân hàng nhận uỷ thác thu: là ngân hàng nhận uỷ thác của người xuất khẩu để thu tiền, là ngân hàng phục vụ cho người xuất khẩu.
  • Ngân hàng đại lý của ngân hàng đại diện người xuất khẩu: là ngân hàng ở quốc gia người nhập khẩu làm dịch vụ thu tiền cho ngân hàng thu tiền.
  • Người nhập khẩu: là người được xuất trình chứng từ theo đúng chỉ thị nhờ thu và là người trả tiền.

Phương Thức Thanh Toán Nhờ Thu Là Gì?

2. Các hình thức thanh toán nhờ thu

Phương thức nhờ thu được thực hiện trên cơ sở hối phiếu do Trời xuất khẩu lập ra và tùy thuộc vào cách khống chế bộ chứng từ và phân chia rủi ro mà có các hình thức khác nhau.

Nhờ thu phiếu trơn (Clean Collection)

Nhờ thu phiếu trơn là phương thức thanh toán mà người bán ký phát hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu từ người mua, không gửi kèm theo bất cứ một chứng từ nào.

Người bán giao hàng cho người mua và gửi thằng bộ chứng từ cho người mua để người mua nhận hàng. Hối phiếu được lập và gửi đến ngân hàng nhờ thu để nhờ thu tiền.

Quy trình thanh toán nhờ thu phiếu trơn thể hiện:

Phương Thức Thanh Toán Nhờ Thu Là Gì?

Bước 1: Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu.

Bước 2: Người xuất khẩu lập hối phiếu và gửi đến ngân hàng phục vụ mình, uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu.

Bước 3: Ngân hàng nhận uỷ thác gửi thư kèm theo hối phiếu cho ngân hàng đại lý để thông báo cho người nhập khẩu biết,

Bước 4: Ngân hàng đại lý gửi hối phiếu đến cho người nhập khẩu để yêu cầu chấp nhận hoặc thanh toán.

Bước 5: Người nhập khẩu sau khi kiểm tra, tiến hành trả tiền/ký chấp nhận trả tiền hoặc từ chối trả tiền và gửi cho ngân hàng.

Bước 6: Ngân hàng đại lý chuyển tiền hoặc hối phiếu cho ngân hàng uỷ thác.

Bước 7: Ngân hàng uỷ thác sau khi ghi có thì báo có cho người xuất khẩu hoặc thông báo và gửi hối phiếu lại cho người xuất khẩu.

Phương thức thanh toán nhờ thu phiếu trơn ít được sử dụng trong thanh toán quốc tế vì không đảm bảo quyền lợi cho người bán và người mua do việc nhận hàng và thanh toán hoàn toàn tách rời nhau.

Phương thức thanh toán nhờ thu phiếu trơn chỉ nên sử dụng trong trường hợp người bán và người mua tin cậy lẫn nhau hoặc là có quan hệ liên doanh với nhau dưới dạng công ty mẹ và công ty con hoặc giữa các chi nhánh trong cùng một công ty đa quốc gia hay tập đoàn kinh doanh.

Phương thức nhờ thu phiếu trơn cũng được sử dụng phổ biến trong thanh toán tiền hàng các dịch vụ có liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hoá như tiền cước vận phí tải, bảo hiểm, phạt… vì việc thanh toán không cần phải kèm theo chứng từ.

Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection)

Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán, trong đó người bán sau khi giao hàng, ký phát hối phiếu và gửi kèm với bộ chứng từ bán hàng để nhờ ngân hàng thu hộ tiền từ người mua với điều kiện là ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ cho người mua sau khi người này trả tiền hối phiếu hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu có kỳ hạn.

Quy trình thanh toán nhờ thu kèm chứng từ thể hiện:

Phương Thức Thanh Toán Nhờ Thu Là Gì?

Bước 1: Căn cứ vào hợp đồng thương mại quốc tế đã được ký kết, người xuất khẩu tiến hành giao hàng cho người nhập khẩu.

Bước 2: Người xuất khẩu ký phát hối phiếu và gửi kèm theo bộ chứng từ hàng hoá đến ngân hàng phục vụ mình, uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu.

Bước 3: Ngân hàng nhận uỷ thác thu gửi thư ủy nhiệm kèm theo hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá cho ngân hàng đại lý để thông báo và đòi tiền người nhập khẩu.

Bước 4: Ngân hàng đại lý sau khi kiểm tra, giữ lại bộ chứng từ hàng hoá và gửi hối phiếu đến cho người nhập khẩu để yêu cầu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (kèm theo bản sao của hoá đơn thương mại) tùy theo các loại nhờ thu kèm chứng từ.

Bước 5: Người nhập khẩu sau khi kiểm tra tuỳ theo thời hạn thanh toán là trả ngay hay trả sau mà tiến hành trả tiền hay ký chấp nhận trả tiền hoặc từ chối trả tiền và gửi cho ngân hàng. ..

Bước 6: Ngân hàng đại lý chuyển giao bộ chứng từ hàng hoá cho người nhập khẩu để nhận hàng (khi ngân hàng đã nhận được sự đồng ý thanh toán của người nhập khẩu).

Bước 7: Ngân hàng đại lý chuyển tiền, gửi giấy báo có hoặc hối phiếu đã chấp nhận về ngân hàng nhờ thu bên xuất khẩu hoặc thông báo về sự từ chối và gửi lại hối phiếu bị từ chối và bộ chứng từ.

Bước 8: Ngân hàng uỷ thác tiến hành thanh toán cho người xuất khẩu hoặc chuyển hối phiếu đã chấp nhận hoặc thông báo về sự từ chối thanh toán của người nhập khẩu và gửi trả lại hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá cho người xuất khẩu.

Trong thanh toán nhờ thu kèm chứng từ, tùy thuộc vào quy định điều khoản thanh toán ngay hay thanh toán có kỳ hạn mà có hai hình thức thực hiện:

Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ (Documentary against Payment – D/P):

Hình thức này sử dụng trong trường hợp mua hàng trả tiền ngay, ngân hàng sẽ trao bộ chứng từ cho người mua để đi nhận hàng, sau khi người này đã thanh toán toàn bộ tiền hàng.

Nhờ thu chấp nhận thanh toán đổi chứng từ (Documentary against Acceptance – D/A):

Hình thức này sử dụng trong trường hợp mua hàng trả tiền sau. Ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ gửi hàng cho người mua đi nhận hàng khi người này tỏ chấp nhận thanh toán lên hối phiếu do người bán ký phát. Đến thời hạn thanh toán, người bán sẽ xuất trình hối phiếu đã được ký chấp nhận cho người mua để yêu cầu thanh toán.

Nhìn chung, hình thức nhờ thu kèm chứng từ, người bán ngoài việc uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền, còn ủy thác cho ngân hàng khống chế độ chứng từ hàng hoá đối với người mua. Đây là sự khác nhau cơ bản giữa nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm có chứng từ, với cách khống chế này, quyền lợi của người bản được đảm bảo hơn.

Tuy nhiên, nhờ thu kèm chứng từ vẫn còn những hạn chế cơ bản:

  • Tuy đã khống chế được quyền định đoạt đối với hàng hoá của người mua nhưng chưa khống chế được người mua có trả tiền hay không. Người mua có thể chậm trễ hoặc không thanh toán bằng cách trì hoãn việc nhận chứng từ hàng hoá hoặc không nhận hàng nữa.
  • Việc thanh toán diễn ra chậm chạp.
  • Ngân hàng chỉ đóng vai trò là người trung gian thu tiền | họ, còn không có trách nhiệm đối với việc trả tiền của người mua.

Trong giấy uỷ nhiệm ngân hàng thu hộ thường quy định rõ cách xử lý đối với một số tình huống hay xảy ra trong thực tế để ngân hàng căn cứ vào đó giải quyết, như là: Yêu cầu người mua trả tiền ngay khi ngân hàng giao chứng từ, hay cho phép hàng đợi đến bến mới phải trả tiền; phải xử lý như thế nào trong trường hợp vận đơn tới chậm hơn hàng hoá; tỷ giá thanh toán là tỷ giá nào nếu như hối phiếu và hoá đơn được lập ra theo một loại tiền mà việc trả tiền lại bằng một loại tiền khác; biện pháp xử lý khi người mua từ chối trả tiền hoặc từ chối chấp nhận trả tiền hoặc là trong trường hợp người mua không có khả năng thanh toán vv…)

Hy vọng các nội dung về Phương Thức Thanh Toán Nhờ Thu Là Gì? được chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về phương thức thanh toán này.

Bên cạnh những chia sẻ về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, chúng tôi cũng có những phân tích khách quan về khóa học xuất nhập khẩu cho những bạn mong muốn làm nghề xuất nhập khẩu.

Hỏi đáp xuất nhập khẩu chúc bạn thành công!

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết nghiệp vụ thanh toán quốc tế, hiện nay đã có khóa học thanh toán quốc tế dành cho đối tượng muốn thi tuyển vào vị trí chuyên viên thanh toán quốc tế ở Ngân hàng & làm mảng thanh toán quốc tế ở doanh nghiệp. Các bạn có thể tham khảo và theo học nếu chưa tự tin với nghiệp vụ thanh toán quốc tế của bản thân.

>>>>> Xem thêm

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *